status prawny

Status Prawny GOPS w Kluczewsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku został powołany Uchwałą Nr VIII/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Kluczewsku z dnia 25 kwietnia 1990r. i Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku jest jednostką Gminy Kluczewsko, prowadzoną      w formie jednostki budżetowej, utworzoną celem realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Prawa i obowiązki pracowników GOPS w Kluczewsku reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008r. , Nr 223,poz. 1458, ze zm).

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-03-25 10:25:27 | Data modyfikacji: 2013-03-25 11:01:13.
Data wprowadzenia: 2013-03-25 10:25:27
Data modyfikacji: 2013-03-25 11:01:13
Opublikowane przez: test test