Informacje o Organach

Zespół Interdyscyplinarny

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy.

Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kluczewsko został powołany Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 3 października 2011r.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli instytucji związanych z realizacją zadań na  rzecz  pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym  bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych  reprezentujący  instytucje  publiczne, odpowiedzialne za  realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia ,lokalnych organizacji porządkowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Kluczewsku wchodzą:

 • pracownik socjalny GOPS,
 • funkcjonariusz policji,
 • pielęgniarka rodzinna GOZ,
 • przedstawiciel GKRPA,
 • przedstawiciele oświaty.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów,
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • rodziny w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.),
 • rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,
 • rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,
 • rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzeniu,
 • rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane wychowywaniem powierzonych dzieci,
 • rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,
 • osoby samotne, wymagające objęcia pomocą.

Ingerencja:

Uruchomienie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
 • prośbę dziecka,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • informacje od innych służb np. (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).
 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-03-25 14:34:39 | Data modyfikacji: 2013-03-25 14:40:50.
Data wprowadzenia: 2013-03-25 14:34:39
Data modyfikacji: 2013-03-25 14:40:50
Opublikowane przez: test test