Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KLUCZEWSKU

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku określa:

1) Zadania realizowane przez Ośrodek,
2) Zasady kierowania jednostką,
3) Strukturę organizacyjną Ośrodka ,
4) Podział zadań i kompetencji pracowników Ośrodka ,
5) Zasady funkcjonowania Ośrodka,
6) Zasady podpisywania pism i dokumentów,
7) Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw.

§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku;
2) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku;
3) Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku;
4) Pracownikach socjalnych - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku;
5) Wójcie - należy rozumieć Wójta Gminy Kluczewsko;
6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kluczewsko;
7) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kluczewsko.

§ 3.
Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i innymi ustawami szczegółowymi, Statutem Gminy, Uchwałami Rady Gminy.

§ 4.
1. Ośrodkiem kieruje kierownik.
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnych.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, chyba ze przepisy stanowią inaczej.
4. Podstawą gospodarki finansowej jest plan roczny finansowy.

§ 5.
Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Kluczewsko.

§ 6.
Ośrodek ustala działania i zadania w zakresie pomocy społecznej na swoim terenie realizując zadania własne i zlecone.

§ 7.
Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 8.
Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12

2. ZASADY  KIEROWANIA


Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa służbowego, podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.


3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 9.
W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska:

1. Kierownik Ośrodka - 1 etat,
2. Księgowa – 1/4 etatu,
3. Pracownicy socjalni - 2 etaty,
4. Opiekunki -  (w zależności od potrzeb na umowę zlecenie)
5. Pracownik ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego - 1 etat.

4. PODZIAŁ  ZADAŃ I KOMPETENCJI  PRACOWNIKÓW OŚRODKA

§ 10.
1. Kierownik Ośrodka:
1) Kierownik kieruje całokształtem działalności Ośrodka,
2) Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
3) Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu zadań zleconych i zadań własnych oraz zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka na podstawie udzielonego upoważnienia przez Wójta Gminy,
4) Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Głównego Księgowego i pracownikami Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Ośrodka w szczególności za:
1) Organizację i prowadzenie Ośrodka zgodnie z regulaminem.
2) Przygotowanie i realizację wniosków w zakresie rozwoju i prawidłowego funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy.
3) Analizowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz rehabilitacji społecznej inwalidów.
4) Organizowanie i udzielanie: świadczeń pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej o zasięgu lokalnym.
5) Prowadzenie działalności finansowej w zakresie planowania budżetu i wydatków na zadania pomocy społecznej na terenie gminy.
6) Opracowywanie wniosków dotyczących problemów pomocy społecznej i przedkładanie ich zarządowi gminy.
7) Organizację działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy.
8) Współpracę z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi, fundacjami itp. działającymi na rzecz poprawy funkcjonowania pomocy społecznej.
9) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10) Realizację zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

3. Do obowiązków Kierownika należy ponadto:
1) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny.
2) Gromadzenie i prowadzenie na bieżąco zbioru przepisów prawnych.
3) Dbanie o dobro zakładu, ochronę mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
4) Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.


§ 11.
Do zadań księgowego Ośrodka:

1) Opracowywanie projektu budżetu,
2) Dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Kierownika Ośrodka o jego realizacji,
3) Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
4) Opracowywanie dla Rady Gminy sprawozdań z wykonania budżetu Ośrodka,
5) Zapewnianie prawidłowego wykonania budżetu,
6) Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
7) Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Skarbnikiem Gminy,
8) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej ,
9) Zabezpieczanie wszystkich dokumentów księgowych,
10) Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu oraz przedkładanie Skarbnikowi Gminy,

§ 12.
Do zadań pracownika socjalnego należy:

1) Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
2) Sporządzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych. Wykonywanie zadań własnych i zleconych Gminie wynikających z Ustawy o pomocy społecznej.
3) Współpraca z organizacjami społecznymi mająca na celu poprawę sytuacji osób i ich rodzin.
4) Organizowanie różnych form pomocy społecznej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi. Wyszukiwanie kandydatów świadczących pomoc sąsiedzką.
5) Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi.
6) Współdziałanie ze szkołami w celu pełniejszego poznania problemów rodziny związanych z jej funkcjonowaniem w środowisku i szkole.
7) Prowadzenie dokumentacji odzwierciedlającej wykonywanie powyższych zadań.
8) Załatwianie innych spraw związanych z działalnością nie objętych niniejszym zakresem czynności zleconych przez Kierownika.

§ 13.
Do zadań opiekuna domowego zależy:

1) Praca w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych poprzez wykonywanie następujących czynności:
a) opieki higienicznej;
b) utrzymanie czystości w mieszkaniu;
c) robienie zakupów;
d) załatwienie spraw urzędowych;
e) przygotowanie posiłków.

2) Współdziałanie z pracownikami socjalnymi w zakresie organizacji usług opiekuńczych.
3) Współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową w zakresie sprawowanej opieki.

§ 14.
Do zadań pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy:

1. Przyjmowanie i wprowadzanie do programu komputerowego wniosków na świadczenia rodzinne,  fundusz alimentacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

 2. zapewnienie pełnej sprawdzalności zgodności stosowanych procedur i wyników przetwarzania w komputerze.
3. Sporządzanie list płac świadczeniobiorców na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
4. Sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań w zakresie świadczeń rodzinnych.
5. Znajomość przepisów prawa obwiązujących na zajmowanym stanowisku oraz umiejętność ich stosowania.

§ 15.
Do wszystkich pracowników Ośrodka należy ponadto :

1) Wykonywanie pracy starannie i sumiennie
2) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego,
3) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny.
4) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
5) Przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy porządku.
6) Dbanie o dobro zakładu, chronienie mienie i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
7) Przestrzegać tajemnicy służbowej.


§ 16.
Stanowiska wymienione w § od 11 do 14 odpowiadają za wykonywanie zadań określonych niniejszym regulaminem oraz za zadania określone w zakresie czynności dla poszczególnych pracowników (umieszczone w aktach osobowych). Wszystkich pracowników obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej i przestrzeganie ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

5. ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

§ 17.
1. Ośrodek funkcjonuje we wszystkie dni robocze miesiąca w godzinach 7.00-15.00.
2. Kierownik przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 10.00-13.00, a w     przypadkach pilnych bezzwłocznie.
3. W razie nieobecności Kierownika w sprawach skarg i wniosków przyjmuje wyznaczony        przez Kierownika pracownik socjalny.
4. Pracownicy socjalni przyjmują codziennie w godzinach funkcjonowania Ośrodka.

§ 18.
Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:

1) Zasada praworządności,
2) Zasada podziału zadań między kierownika i poszczególne stanowiska pracy,
3) Zasada służebności wobec lokalnej społeczności,
4) Zasada racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
5) Zasada wzajemnego współdziałania.

§ 19.
Pracownicy Ośrodka przy wykonywaniu zadań działają na podstawie przepisów prawa i zobowiązywani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 20.
1. Ośrodkiem kieruje kierownik.
2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku ponoszą odpowiedzialność przed kierownikiem za realizację swoich zadań.

§ 21.
1. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu przepisanych im zadań są obowiązani służyć lokalnej społeczności.
2. Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy są zobowiązani do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań Ośrodka, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

6. ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW

§ 22.

Kierownik podpisuje:
1) Pisma związane z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz.
2) Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Ośrodka.
3) Decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych, własnych oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
4) Inne pisma do których zastrzegł sobie podpisywanie.
5) Pisma w sprawach kadrowych i płacowych.

§ 23.
Decyzje o których mowa  § w 22 w pkt 3 może podpisywać również inny pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez Wójta na wniosek Kierownika GOPS.

§ 24.
Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy i czynności umieszczone w aktach osobowych.

§ 25.
1. Na okres nieobecności pracownika socjalnego zastępstwo wyznacza Kierownik.
2. Przy zmianach personalnych pracowników Ośrodka obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu pracy i obowiązków.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym ośrodka.

3.Nowe stanowiska pracy związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka tworzy Kierownik w ramach posiadanych środków w uzgodnieniu z Wójtem.

4.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, maja zastosowanie obowiązujące  przepisy prawa. 

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-03-25 10:13:19.
Data wprowadzenia: 2013-03-25 10:13:19
Opublikowane przez: test test