Działalność

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:   Pomoc osobom i rodzinom poprzez doprawadzenie do ich życiowego usamodzielnienia zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej- dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracja społeczna osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,
 • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,
 • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • kierowaniu osób wymagających opieki Domów Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zdań własnych- kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych- ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie pomocy społecznej jest opracowanie i koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto GOPS realizuje z upoważnienia Wójta Gminy Kluczewsko dodatkowo zadania w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • zaliczek alimentacyjnych,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • koordynacja działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Co realizuje GOPS:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej określone zostały w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (j.t.Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.), która informuje, że:

-pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzino przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystjącąc własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej,

-świadczenia z pomocy społecznej obejmują: świadczenia pieniężne, niepieniężne i usługi, w tym między innymi : (zasiłek stały, okresowy, celowy, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, interwencja kryzysowa, dożywianie dzieci w szkole, usługi opiekuńcze, zapewnienie schronienia i niezbędnego ubrania itp.).

Szczegułowe  zadania zostały określone  w regulaminie organizacyjnym GOPS w Kluczewsku.

 2.Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (j.t.Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 ze zm.)

Świadczenia rodzinne:

a) zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • ropoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

b)świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenia pielęgnacyjne;

c)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

3.Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t.Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7, ze zm.).

4.Zadania określone w ustawie  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r. Nr 149, poz.887 ze zm.), dotyczące pomocy i wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńcz wychowawczych.

5.Zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493), w tym prowadzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

 

 Uchwałą Nr XVIII/9/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko.

Podstawa prawna:

Ustawa d nia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z póź. zm.).      Uchwała Nr XVIII/9/2013 Rady Gminy Kluczewsko w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teremie gminy Kluczewsko.

Pomoc materialna o charakterze materialnym przysługuje:

 • do ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

-uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

 -słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

-słuchaczom nauczycielskich kolegiów języków obcych,  

-słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych.

 • do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 • do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży , o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami reazlizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej. Do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym został upoważniony Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

 

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-03-25 11:30:24 | Data modyfikacji: 2013-04-19 09:41:11.

Zobacz:
 Społeczna .  Integracyjna .  kulturalna .  osiągnięcia . 
Data wprowadzenia: 2013-03-25 11:30:24
Data modyfikacji: 2013-04-19 09:41:11
Opublikowane przez: test test