Informacje bieżące

Zakończenie projektu "Stawiamy na Aktywność"

   W dniu 18 grudnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące kolejną edycję projektu systemowego "Stawiamy na Aktywność", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", Priorytet VII - Promocja i integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 -  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

   W projekcie "Stawiamy na aktywność" realizowanym w 2014r. przez nasz ośrodek wzieło udział 8 beneficjentek, które od 01.02.2014r. do 31.12.2014r. brały aktywny udział w spotkaniach, zajęciach i kursach przewidzianych w projekcie m.in :

  • indywidualnych spotkaniach z psychologiem,
  • treningu kompetencji społecznych,
  • zajęciach grupowych z doradcą zawodowym,
  • indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • kursie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i portali płatniczych" (w wymiarze 104h - 8uczestniczek)
  • kursie "Florysta" (w wymiarze 60h - 4 uczestniczki)
  • Kursie "Kucharz" (w wymiarze 90h - 4 uczestniczki).

   Udział w projekcie umożliwił uczestniczkom, nie tylko zdobycie nowych kwalifikacji, ale także umiejętność poruszania się po rynku pracy. Istotnym rezultatem treningów było zdobycie przez uczestniczki projektu pewności siebie oraz wiary we własne możliwości.

   Spotkanie kończące projekt rozpoczeło się od złożenia życzeń świątecznych przez Kierownika ośrodka wraz z pracownikami, następnie odbyła się prezentacja multimedialna, przedstawiająca działania podejmowane w ramach realizacji projektu. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja na temat doświadczeń, wrażeń oraz opini związanych z realizacją oraz uczestnictwem w projekcie. Beneficjentki bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat wszystkich cyklów szkoleniowych i wyrażały swe zadowolenie z udziału w projekcie. W czasie spotkania uczestniczki projektu otrzymały przygotowane specjalnie dla nich paczki świąteczne. Po części oficjalnej dotyczącej zakończenia projektu, uczestniczki integrowały się przy wigilijnym stole oraz nucie świątecznej kolędy.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-01-16 09:16:15 | Data modyfikacji: 2015-01-16 09:18:23.
Trening kompetencji społecznych

W dniach 2 i 3 lipca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się warsztaty grupowe pt. "Trening kompetencji społecznych". W zajęciach uczestniczyły beneficjentki projektu "Stawiamy na aktywność".


„Trening kompetencji społecznych” - jest przedsięwzięciem, w którym nacisk kładzie się na interakcje z innymi ludźmi, doświadczanie „tu i teraz”, na eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami, wyrażanie uczuć, itp. Ogólnym celem pracy, poza integracją uczestników grupy jest zbieranie cennych informacji zwrotnych na temat własnego zachowania, lepszego rozumienia zachowań innych osób i funkcjonowania w grupie. Każda z uczestniczek warsztatów dzięki informacjom i autorefleksji ma okazję zwiększyć świadomość sposobu w jaki odnosi się do innych ludzi i w jaki jest przez nich odbierana. Może też eksperymentować z nowymi zachowaniami. W czasie zajęć główny nacisk kładzie się na ekspresję emocji, doświadczenie autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, rozszerzenia kontaktu  z samym sobą i innymi.


Oprócz dobrej zabawy i integracji uczestniczki projektu uczyły  się m.in.: jak komunikować swoje potrzeby, aktywnie słuchać, jak wyznaczać i realizować własne cele, dbać o swoje interesy, nie naruszając praw innych.


 


 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-07-04 09:47:36 | Data modyfikacji: 2015-01-16 09:18:23.
Spotkanie organizacyjno - rekrutacyjne w ramach
projektu "Stawiamy na aktywność" 2014

            W dniu 12 czerwca br. o godz. 10-tej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku odbyło się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dla osób chcących uczestniczyć w projekcie   "Stawiamy na Aktywność" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez tutejszy ośrodek. Na spotkanie pracownicy socjalni zaprosili 8 kobiet, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, zaproszone osoby są klientkami naszego ośrodka.


            Na spotkaniu przedstawiona została sytuacja osób bezrobotnych na terenie gminy oraz problemy z jakimi bezrobotni muszą się zmagać. Zaproszone osoby motywowane były do kontynuowania podjętych działań celem zmiany swej sytuacji na rynku pracy.    W spotkaniu uczestniczyło ostatecznie 8 kobiet deklarujących udział w projekcie, których zarówno sytuacja zawodowa, jak i społeczna sprawia, konieczność korzystania ze wsparcia z zakresu  pomocy społecznej. Osoby te zapoznały się z założeniami projektu, a także przedstawiono im cele oraz formy działań. W dalszej części spotkania osoby wyrażające gotowość przystąpienia do projektu wypełniły ankietę rekrutacyjną i zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych. Podczas tego spotkania beneficjenci zapoznani zostali ze szczegółowymi działaniami, jakie będą podejmowane z zakresu aktywnej integracji w ramach projektu dotyczącymi m. in. kursów, warsztatów i szkoleń zawodowych. W ramach projektu przewidziane są także spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym.


            Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 2- 3 lipca br. i będą to zajęcia pod nazwą : „Trening kompetencji zawodowych”.            O terminach pozostałych zajęć uczestniczki będą informowane na bieżąco.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:32:15 | Data modyfikacji: 2015-01-16 09:18:23.
Rekrutacja do projeku "Stawiamy na aktywność" na
rok 2014

    W dniu 9 czerwca b.r. zakończono rekrutację do projektu systemowego "Stawiamy na Aktywność" na 2014 rok. Wszyscy, którzy podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie zostali telefonicznie poinformowani  o wynikach rekrutacji. W/w projekt realizowany jest    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestniczki projektu zostały również poinformowane            o terminie spotkania informacyjno- rekrutacyjnego.


 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:29:52 | Data modyfikacji: 2014-06-18 10:33:47.
Karta Dużej Rodziny

 


 


          W dniu  27 maja 2014r Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U.poz.755),zwane dalej  „rozporządzeniem”.


       W związku z powyższym od dnia 16.06.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej      w Kluczewsku z upoważnienia Wójta Gminy Kluczewsko rozpoczyna realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany  jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta ta realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury , aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie.


       Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na jej dochód:


·        rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na   utrzymaniu co   najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy  dziecko uczy się  w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,


·        rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,


·        dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodziny rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzinie i systemie pieczy zastępczej.


     Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.        Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym, będzie zawierała m. in. swój numer, który nadawał będzie wójt właściwy ze  względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku uczących się dzieci  w wieku powyżej 18 roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub           w szkole wyższej.


    W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej wójt wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Katy podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł.


    Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony.      W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, pozostawanie           w pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie stopnia niepełnosprawności.


  Wobec powyższego od 16.06.2014r w GOPS w Kluczewsku można będzie składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny. Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana  do powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania       z programu. W momencie wydania karty upoważniony pracownik GOPS wskaże stronę internetową urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której zamieszczony będzie wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.


  


 


 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-06-16 12:14:27 | Data modyfikacji: 2014-06-18 10:33:47.
Aktualizacja Gminnej Strartegii Rozwiązywnia
Problemów Społecznych

 

W dniu 18 marca i 7 kwietnia 2014r.  odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 Gminy Kluczewsko. Pan Andrzej Jaśkiewicz Sekretarz Gminy Kluczewsko wskazał
na znaczącą rolę, jaką odgrywa prawidłowo zaplanowana i prowadzona polityka społeczna
w gminie. Dalszą część spotkania poprowadziła Pani Alina Hałoń, moderator do spraw opracowania w/w dokumentu. W pracach nad stworzeniem dokumentu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele oświaty, parafii rzymsko-katolickiej, policji oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń.

        Celem spotkań było zdiagnozowanie obecnej sytuacji społecznej na obszarze Gminy Kluczewsko wskazanie na najbardziej nurtujące problemy społeczne oraz opracowanie strategii działania na lata  2014-2020.

         Misję przewodnią stanowi pomoc lokalnym mieszkańcom a zwłaszcza rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
dla każdego mieszkańca naszej gminy.

           Opracowanie strategii ma wskazywać w jakim stopniu i w jaki sposób, reprezentująca samorząd władza publiczna ma kształtować relacje z mieszkańcami, czy chce w dużym zakresie ingerować w życie społeczne mieszkańców czy też raczej modeluje życie lokalne, inspiruje inicjatywy i jest partnerem wspomagającym aktywność społeczną. Decyzje, które będą podejmowane zgodnie z programowym planem wskażą w jaki sposób powinny być
w przyszłości angażowane zasoby ludzkie, finansowe i organizacyjne, by uzyskać
jak najwyższy stopień zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców naszej gminy.

        Z dyskusji z uczestnikami konsultacji wynika, że pomoc społeczna postrzegana jest jako ta, która zaspokaja podstawowe, głównie materialne potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej.


        Strategia na lata 2014 - 2020 będzie rozwiniętą propozycją, wynikającą z rozszerzenia zadań samorządów gminnych w zakresie polityki społecznej, a także oczekiwań społecznych zgłoszonych przez uczestników konsultacji.

    Z przeprowadzonej dyskusji podczas konsultacji wynika, że mieszkańcy naszej gminy zmagają się przede wszystkim z problem bezrobocia, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą oraz ubóstwem. Duży problem stanowi również migracja młodych ludzi                   do większych aglomeracji co wiąże się ze starzeniem naszego lokalnego środowiska oraz wpływa na pogłębianie niżu demograficznego. Takimi też problemami samorząd lokalny będzie zajmował się podczas opracowywania strategii,a później w trakcie jej  realizacji. 

     W połączeniu z danymi uzyskanymi bezpośrednio od uczestników warsztatów uda się przedstawić wiarygodny obraz problemów społecznych występujących na terenie Gminy Kluczewsko.

        Należy wyrazić duże podziękowanie uczestnikom konsultacji społecznych reprezentujących różne instytucje publiczne i pozarządowe za ich zaangażowanie w proces, który umożliwi opracowanie dokumentu oraz za bardzo znaczący, merytoryczny wkład do jego zapisów.

 

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-04-08 10:08:50 | Data modyfikacji: 2014-06-18 10:33:47.
Data wprowadzenia: 2014-04-08 10:08:50
Opublikowane przez: test test