Statut

Statut


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku


 


 


Rozdział I


Przepisy ogólne


 


§ 1


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku zwany dalej Ośrodkiem utworzony został na mocy Uchwały Nr VIII/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Kluczewsku z dnia 25.04.1990 roku


 


§ 2


                                                                                                                


 Ośrodek działa w oparciu o przepisy:


 


1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ,


2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,


3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,


4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,


5) ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,


6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,


7) niniejszego statutu,


8) innych właściwych aktów prawnych.


§ 3


 


1.      Ośrodek jest jednostką organizacyjną  Gminy Kluczewsko prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


2.      Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt  Gminy Kluczewsko.


3.      Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Kluczewsko.


4.      Siedziba Ośrodka mieści się w Kluczewsku przy ul. Spółdzielczej 12.


5.      Ośrodek posiada numer identyfikacji podatkowej i numer statystyczny.


6.      Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.


                                                                                    


Rozdział II


Cele i zadania  Ośrodka


 


§ 4


Celem działania ośrodka jest:


1)  umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,


     których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby


     i  możliwości,


2)  podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach  zmierzających


     do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach


     odpowiadających godności człowieka,


3)  pomoc w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich


     integracji ze środowiskiem, w miarę możliwości ośrodka.


 


§ 5


 


Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:


 


1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,


2) praca socjalna jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom


   stwarzająca możliwość do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie ,


3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,


2) realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów


    osłonowych,


4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,


5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz


    podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych ,


6) realizacja programów systemowych współfinansowania z Europejskiego Funduszu


    Społecznego ,


7) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.


 


§ 6


 


W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z :


 


1) Wojewodą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,


2) samorządem i jego organami wykonawczymi ,


3) pracownikami ochrony zdrowia na terenie gminy,


4) instytucjami wykonującymi zadania w zakresie pomocy społecznej,


5) współpracuje i popiera działalność w zakresie pomocy społecznej prowadzoną


    przez osoby fizyczne i prawne, organizacje i związki.


 


Rozdział III


Organizacja  i zarządzanie


 


§ 7


 


1. W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy:


    - Kierownik Ośrodka


    - Główny księgowy


    - Pracownicy socjalni


    - pracownik ds. świadczeń rodzinnych , zaliczki i funduszu alimentacyjnego


    - Opiekunki usług opiekuńczych 


 


2. Szczegółową strukturę organizacyjną , wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności


   pracowników określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika


   i zaakceptowany przez Wójta Gminy.


 


§ 8


 


1. Ośrodkiem kieruje Kierownik , który odpowiada za całokształt działalności jednostki .


2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy .


3. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności :


 


1) organizowanie pracy Ośrodka ,


2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań Ośrodka,


3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań Ośrodka,


4) zarządzaniem mieniem i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz ,


5) składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w tym zawieranie  


    umów cywilno – prawnych ,


6) ustalanie planu dochodów i wydatków Ośrodka ,


 


4. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz


    przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej jak również w zakresie


    świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


 


5. W razie dłuższej nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym


    zarządzaniem Ośrodkiem , wykonuje osoba upoważniona na wniosek Kierownika


    przez Wójta Gminy.


Rozdział IV


Gospodarka finansowa


 


§ 9


 


1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu


    o przepisy ustawy o finansach publicznych.


2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący


    dochody i wydatki budżetu.


3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości .


4. Obsługa finansowo – księgowa Ośrodka prowadzona jest przez Głównego


    Księgowego.


5. Oświadczenia w imieniu Ośrodka w zakresie jego praw i obowiązków finansowych


    oraz innych zobowiązań tego typu składa Kierownik Ośrodka i Główny Księgowy


    a w przypadku nieobecności Kierownika osoba upoważniona przez Wójta Gminy.


§ 10


 


1. Wydatki na realizację zadań własnych obowiązkowych i zadań własnych pokrywane


    są z budżetu Gminy.


2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia


    budżet Państwa.


Rozdział V


Prawa i obowiązki pracowników


§ 11


 


 


 


1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim


    zatrudnionych .


 


2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki


    określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze


    do tej ustawy


 3.Prawa i obowiązki pracowników określają także:


1)  Przepisy Kodeksu pracy,


2)  Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej.


 


Rozdział VI


Postanowienia końcowe


§ 12


 


 


Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-03-25 10:08:09 | Data modyfikacji: 2013-03-25 10:09:13.
Data wprowadzenia: 2013-03-25 10:08:09
Data modyfikacji: 2013-03-25 10:09:13
Opublikowane przez: test test